#
Име
Михаил Алефиќ
Година на раѓање
2001
Држава
Македонија
Град
Скопје